Home

HMK Lantmäteriet

Handböckerna i HMK Lantmäterie

HMK - Flygfotografering 2017 2 (63) Förord 2017 . Första versionen av . HMK - Bilddata . publicerades i december 2013, som ett pilotkapitel för övriga geodatainsamlings dokument. Dokumentet togs fram av en arbetsgrupp bestående av an Wingstedt, Jönköpings J kommun/Lantmäteriet, Joakim Fransson och Per Isaksson, Trafikver Lantmäteriet håller generella webbutbildningar som inte är direkt kopplade till grundkartan, exempelvis Fastighetsutredning och arkivforskning, del 1 och 2: Om våra kurser och Lantmäteriet s lärplattform Ping Pong. Det övervägs även att ta fram e-utbildningar för olika HMK-dokument,.

Introduktion HMK HMK - handbok i mät- och kartfrågor HMK Anders Grönlund • Support kommer att skötas av Lantmäteriet • HMK@lm.se kommer att gälla som postlåda • Det finns utsedda sakkunniga för att göra årliga uppdateringar • Under 2016 räknar vi med mindre uppdateringar 2020-06-04 - Förlängd tidplan för publicering av HMK - Digital grundkarta. 2019-12-19 - Lantmäteriet har fått två nya regeringsuppdrag kopplade till digitalisering av offentlig sektor samt medel för fortsatt arbete med en obruten digital samhällsbyggnadsprocess (nytt fönster) Web site created using create-react-ap Handbok till mätningskungörelsen, HMK, var en serie handböcker utgivna av Lantmäteriet med föreskrifter och rekommendationer om mätning, kartframställning, kartdatabaser med mera i Sverige

Lantmäteriet har gjort en handbok, HMK - Digital grundkarta 2020, som ger vägledning för arbete med grundkartor till detaljplan och utformning av digitala grundkartor. Handboken vänder sig både till den som ska beställa grundkartan och den som ska upprätta den HMKarbetar för enhetlig och standardiserad insamling och kontroll av geodata i form av handböcker på internet Svensk geoprocess arbetar för enhetligt och standardiserat tillhandahållande av kommunernas och Lantmäteriets grundläggande geodata i form av dataproduktspecifikationer (ISO 19131 HMK - Geodesi, GPS(Lantmäteriet 1996

 1. Mätningskungörelsen (), MK, var den lag som i Sverige mellan juli 1974 och juli 2010 [1] reglerade det mesta av den geodetiska mätningen, mätningen på marken, den fotogrammetriska mätningen, mätningen ur flygbilder, samt även framställning av en del kartor som är juridiskt bindande, till exempel de kartor som dokumenterar lantmäteriförrättningar. [2
 2. HMK - Digital grundkarta 2020 Remissversion 2020-04-08 Förord Handledningen för digital grundkarta, HMK - Digital grundkarta, har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av: - Anna Arnborg, Lantmäteriet Geodata - Thomas Holm, Lantmäteriet Fastighetsbildning - Thomas Lithén Lantmäteriet Geodat
 3. HMK -DIGITAL GRUNDKARTA 2020 Framtagande: I ett inledningsskede genomfördes tre internetbaserade dialoger om innehållet i handboken med ett 20-tal kommuner, Fastighetsbildning och Geodata på Lantmäteriet. Inför publicering utfördes en avstämning av innehållet med Boverket och SKR samt 8 KLM. HMK -DIGITAL GRUNDKARTA 202
 4. Lantmäteriet är en statlig förvaltningsmyndighet som har i uppdrag av Socialdepartementet att verka för en nationell enhetlig geodetisk infrastruktur och enhetlighet, samordning och kvalitet inom mätningsområdet samt inom det karttekniska området.3 HMK-serien beskriver bland annat hur mätnings- och karteringsarbeten skall utföras. För at
 5. Lantmäteriet har ett nationellt samordningsansvar för geodataområdet. Tillsammans med branschintressenter tar vi fram digitala handböcker som beskriver fackmannamässig geodatainsamling och kartframställning. Frågor och synpunkter på HMK-arbetet kan skickas till hmk@lm.se ; Hitta stompunkt - Lantmäteriet Laddar.
 6. Lantmäteriet har lämnat förslag på handledningen för digital grundkarta, HMK - Digital grundkarta. Handledningen innehåller metoder för framtagande och rekommendationer om standarder för utformning av digital grundkarta för detaljplanearbete, så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Enligt förslaget sk
 7. Handbok i mät- och kartfrågor (HMK) är digitala handböcker som ger stöd för ökad samordning, enhetlighet och kvalitet vid geodatainsamling. Nu är nya HMK-dokument på gång. Remissversioner finns tillgängliga och Lantmäteriet efterfrågar synpunkter och kommentarer

HMK - Databaser (pdf) - Lantmäteriet HMK - Geodesi, GPS (Lantmäteriet 1996) Bladsystemet Den grundläggande bladindelningen i Sverige baseras på ett rutnät i RT 90 2.5 gon V 0:-15 med SV-hörnet i (x = 6100 000 m, y = 1200 000 m), och NO-hörnet i (x = 7700 000 m, y = 1900 000 m). Projektionszoner, lokala medelmeridian Lantmäteriet Dan Norin, Lantmäteriet Jenny Carlstedt, SWECO Linus Rispling, Statistiska centralbyrån Sara Mattson, Anna Sagfors, Metria AB Maria Strømme, Uppsala universitet Johan Vium Andersson, Trafi kverket Martin Karlsson, Norrtälje kommun. Program 21 april Historiskt perspekti HMK - Handbok i mät- och kartfrågor; är en samling dokument från Lantmäteriet som ger stöd i diverse mät- och kartfrågor. fixpunkter och passiva stomnät upphör. Brown et al. (2007) förklarar att detta medför en mer kostnadseffektiv lösning Kondylom test

Örebro kommun har arbetat fram en rutinbeskrivning för framtagning av digital grundkarta till detaljplaner. Andra kommuner får gärna använda dokumentet som inspirationskälla vid upprättande av egna rutiner. Niklas Eriksson delar här med sig av sina reflektioner om arbetet med att ta fram rutinbeskrivningen But Did You Check eBay? Find Hmk On eBay. Check Out Hmk On eBay. Find It On eBay Handbok till mätningskungörelsen, HMK, var en serie handböcker utgivna av Lantmäteriet med föreskrifter och rekommendationer om mätning, kartframställning, kartdatabaser med mera i Sverige. Föreskrifterna gällde genom mätningskungörelsen ett stort antal verksamheter, i huvudsak fastighetsbildning, kommunal planeringsverksamhet och projektering av bebyggelse och infrastruktur HMK kan avse: . HMK - förkortning för en kunglig titel, se Hans Majestät Konungen (Gamla) HMK - en tidigare serie handböcker utgivna av Lantmäteriet med föreskrifter och rekommendationer om mätning, kartframställning, kartdatabaser med mera i Sverig, se Handbok till mätningskungörelsen; Nya HMK - en del av Lantmäteriets webbplats, se Handbok i mät- och kartfrågo

Lantmäteriet Grundläggande mätningsteknisk färdighet A § 348/2010 Bilaga 1 Bilaga 1 till A § 348, daterad 2010-04-01. Lantmäteriet HMK-Introduktion Kapitel 3 Lagar, regler och principer Version Datum Ändring Namn 1.0 2018-10-26 Nytt dokument Ewa Jonsson, IVtdp Tekniska förklaringar och anvisningar till mätningskungörelsen [1] är numera publicerad i Handbok till mätningskungörelsen, HMK som successivt ersätts av en webbtjänst med namnet Handbok i mät- och kartfrågor hos Lantmäteriet [2]. Se mera på artikeln Mätningskungörelsen under avsnittet om Handbok till Mätningskungörelsen Verksamhetsutvecklare och HMK-Samordnare Lantmäteriet mar 2019 -nu 2 år 2 månader. Gävle, Gävleborg, Sverige HMK står för Handbok i mät- och kartfrågor Projektledare Lantmäteriet sep 1979 -nu 41 år 8 månader. Se hela Peters profil Upptäck gemensamma kontakter. Referenser: HMK - Geodesi, GPS. Lantmäteriet 1996. Ussisoo I: Kartprojektioner.Lantmäteriverket, Tekniska skrifter 1977/6, Gävle 1977. Snyder J P: Map Projections. Lantmäteriet har inom projektet Smartare samhällsbyggnadsprocess tagit fram en handbok, HMK-Digital grundkarta, för framtagande avdigital grundkartaför en kvalitetssäkrad detaljplan. Handboken innehåller grundläggande förutsättningar och arbetssätt samt processer, informationsmängder och kvalitetsuppgifter

I samverkan med Lantmäteriet arbetar Boverket inom ramen för projektet Smartare samhällsbyggnadsprocess. Projektet syftar till att tillgängliggöra geodata på en nationell nivå för ökad hållbarhet, ökad rättssäkerhet, ökad effektivitet samt minskade kostnader. De två första datamängderna som ska tillgängliggöras nationellt är detaljplaner och byggnadsobjekt, vilka båda. Hovås Mätkonsult AB. Vi är ett kart- och mätningstekniskt konsultföretag som erbjuder kart-, mät- och GIS tjänster. Våra uppdragsgivare är kommuner, statliga myndigheter, bostadsbolag, kyrkogårdsförvaltningar samt andra företag och privatpersoner Datum 2020-04-08 Diarienummer LM2020/006627 Lantmäteriet TELEFON 0771-63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se WEBBPLATS www.lantmateriet.se Svarsfil till remiss HMK - Digital grundkarta - Dnr: LM2020/006627 Svar mailas till grundkarta@lm.se Datum 2020-04-24 Organisation Stadsbyggnadskontoret Kontaktperson Anela Mahmutovi avvägningsinstrument (Lantmäteriet, 2013). Med trigonometrisk höjdmätning (se figur 1.2) bestäms höjdskillnaden mellan punkter genom att mäta lutande längd och vertikalvinkel (zenitdistans) med en totalstation eller multistation (Lantmäteriet, 2013). Signalhöjden för prisman kan bestämmas genom angivelserna p HMK - handbok i mät- och kartfrågor Höjddata Sverige. Lantmäteriverket (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Lantmäteriet (-2008) Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Land Surve

Handledningen HMK - Digital grundkarta - Lantmäterie

HMK-Geodatakvalitet. Handboken för Mät- och Kartfrågor (HMK) tas fram av Lantmäteriet som har ett nationellt samordningsansvar för geodata och ger stöd i mät- och kartfrågor i form av digitala handböcker. I detta dokument ges en beskrivning av begreppet geodatakvalitet Nu lanseras HMK - Digital Grundkarta. Med hjälp av den nya skriften från Lantmäteriet ska det gå att få handledning i arbetet med grundkartor för detaljplanearbete samt information om standarder och regelverk för utformning av digitala grundkartor HMK - Databaser (pdf) - Lantmäteriet . READ. 5 KVALITETSFRÅGOR. Statusuppgifter kan t.o.m. sättas framåt i tiden för att informera om. beslutade framtida förändringar, t.ex. när en förrättning träder i laga. kraft eller när en bro skall rivas. En viss. HMK-Ge:M: Handbok Geodesi, Markering: HMK-Fo: Handbok Fotogrammetri: HMK-Di: Handbok Digitalisering: HMK-Da: Handbok Databaser: HMK-Ka: Handbok Kartografi: HMK-Ju: Handbok Juridik: Tekniska rapporter och skrifter från Lantmäteriet: Skrifterna ovan kan beställas från vaktmästeriet vid Lantmäteriverkets huvudkontor i Gävle. Tel: 026 - 63.

Gävle: Lantmäteriet. HMK-Geodesi, Terrester detaljmätning. Senaste upplagan. Gävle: Lantmäteriet. Övrigt Internetlänkar, som används i kursen, läggs ut vid kursstart. Reviderad 2015-12-18 . Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa. Lantmäteriet har ett nationellt samordningsansvar för geodata. Regler gällande inmätning finns i deras handböcker och rapporter. Aktuellt och praktiskt stöd med hänvisning till mätnoggrannhet och liknande finns främst i deras HMK-böcker. HMK står för Handbok i Mät och Kartfrågor och är e HMK-standard 2, GCP is a square signal with 2xGSD by 2xGSD (Lantmäteriet, 2015a). Some suggestions for the form and shape of the GCP are given in the HMK Bilddata (Lantmäteriet, 2015a) as shown in Figure 2. Figure 2. Image samples of GCP (Lantmäteriet, 2015a). While another company like Pix4D suggests the format shown in Figure 3

Video: Utbildningar HMK Lantmäterie

Nyheter och nyhetsbrev Lantmäterie

 1. examensarbetet på Lantmäteriet. Med stöd av en grupp sakkunniga inom Svensk geoprocess, Karin Bergström, HMK, Marianne Orrmalm och Support och rådgivning, Ulrika Roos, har information samlats in och sammanställts. Karin Bergström är beställare och har hjälpt till med att utforma rapporten samt granskat den
 2. » Stilsättning enligt HMK » Metadata » BAL , Byggnad Adress Lägenhet - ajourhållning till Lantmäteriet » Integration med den kommunövergripande GIS-portalen. Topocad som klient Klienten Topocad utvecklas av Adtollo AB. Topocad har utvecklats i Sverige sedan 1994 och utkom nylige
 3. Böcker Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik.Senaste upplagan. Lantmäteriet m. fl. HMK, Geodatakvalitet
 4. HMK - Kartografi - Lantmäteriet
 5. Källa: Handbok i mät- och kartfrågor (HMK) Geodesi, Lantmäteriet. 1.1 Inledning Landskrona stad har en stark tradition av att hålla stomnät av hög kvalité och har för avsikt att föra traditionen vidare. Vår ambition är att behålla och underhålla ett passivt stomnät med fasta markerade punkter i höjd och plan

av Lantmäteriet, kommuner och Trafikverket: HMK-Bilddata 2015 Handbok för att beställa insamling av datakällan till fotogrammetrisk detaljmätning. Processkarta Byggnad Processbeskrivning Byggnad Analys samverkansprocess Byggnad Resultat av utredning om samverkansmöjligheter avseende insamling Gävle: Lantmäteriet. HMK-Geodesi, Terrester detaljmätning. Senaste upplagan. Gävle: Lantmäteriet. Litteraturen är tillgängligt i elektronisk format (pdf). Reviderad 2010-03-29 Reviderad 2015-12-18 . Fastställd av. HMK-Bilddata 2013. Vissa justeringar har, efter externa synpunkter, gjorts av bilagestrukturen. - beställare har varit Peter Nyhlén och Agneta Engberg, Lantmäteriet - uppdragsledare för hela HMK arbetet har varit Anders Grönlund, Lantmäteriet - dokumentet HMK-Laserdata har skrivits av Joakim Fransson, Trafikverket och Thomas Lithén. Handbok till mätningskungörelsen, HMK, var en serie handböcker utgivna av Lantmäteriet med föreskrifter och rekommendationer om mätning, kartframställning, kartdatabaser med mera i Sverige. Föreskrifterna gällde genom mätningskungörelsen ett stort antal verksamheter, i huvudsak fastighetsbildning , kommunal planeringsverksamhet och projektering av bebyggelse och infrastruktur Som ersättning till MK:s 13 § om behörighet har Lantmäteriet, i samverkan med berörda parter, tagit fram rekommendationer om grundläggande mätningsteknisk färdighet. Dessa inkluderas i den nya HMK (Handbok till MK, men efter upphävandet av MK, Handbok i mät- och kartfrågor), som fortlöpande ska utvecklas och publicera

ovanstående HMK (Lantmäteriet, 2017a). Frågeställningarna är följande: 1) Vilken lägesosäkerhet uppnås vid mätning med olika lutning på mätstången vid omedelbar mätning och mätning med medeltalsbildning i normal respektive svår mätmiljö? 2) Hur påverkas lägesosäkerheten vid lutning av mätstången mot olika väderstreck Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Vi tillhör Finansdepartementet. Läs mer om Lantmäteriet HMK-standardnivåer för insamlad bilddata (Lantmäteriet 2015a). Parametrar HMK-standardnivå 1 HMK-standardnivå 2 HMK-standardnivå 3 Geometrisk upplösning 0,20-0,50 m 0,08-0,12 m 0,02-0,05 m Standardosäkerhet i plan 0,20-0,50 m 0,20-0,50 m 0,02-0,05 m Standardosäkerhe Terrester och flygburen laserskanning. Laserskanning för framställning av kartor och ritningar med mera delas in i terrester laserskanning, som görs med ett instrument stående på marken, och flygburen laserskanning, som görs från flygplan eller helikopter.. Terrester laserskanning. Terrester laserskanning används bland annat för bygg- och terrängmätning, där man ställer upp en.

HMK Databaser, (1994, Lantmäteriet) innehåller mer information om de olika stegen och dessutom bilagor från STANLI (Standardiseringsgruppen för Landskapsinformation) som är mycket användbara bl.a hur man grafisk kan beskriva modelleringen. * * * * Title: Bild 1 Subject: ArcView 8 Grundkur Vi vill även tacka Geodesienheten, Lantmäteriet Gävle och SWEPOS för snabba svar då frågor uppstått. Gävle, juni 2015 Åsa Janzon & Jon Westberg . Sammanfattning HMK Geodesi, GPS publicerades år 1996 och är fortfarande det regelverk som idag tillämpas vid statisk mätning med GNSS. Studien.

Lantmäteriet - Geodesi - Jordellipsoiden

Lantmäteriet delar upp olika bostadsbyggnader i fler undergrupper . Nutid . LASER—SCANNING GPS INS LASER— SCANNER Z GPS . GIS-databaser byggnadsmodeller BIM . Framtid . (HMK Stommätning 2017: bilaga D Kontroll) Fritt tolkat Kontroller av mätinstrumenten bör göra Lantmäteriet har under år 2015 genomfört flygfotografering på 2 500 m höjd över området. En jämförelse mellan Lantmäteriets höjddata mot höjddata genererad från UAV-flygfotograferingen gjordes genom en slumpmässig spridning av punkter på hårdgjorda ytor. Resultaten visar att 10 Check Out Hmk On eBay. Find It On eBay. Everything You Love On eBay. Check Out Great Products On eBay Lantmäteriet Grundläggande mätningsteknisk färdighet A § 348/2010 Bilaga 1 Bilaga 1 till A § 348, daterad 2010-04-01. Lantmäteriet HMK-Introduktion Kapitel 3 Lagar, regler och principer Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 1.0 2018-10-26 Nytt dokument Ewa Jonsson, IVtdp HMK-Ge:M: Handbok Geodesi, Markering: HMK-Fo: Handbok Fotogrammetri: HMK-Di: Handbok Digitalisering: HMK-Da: Handbok Databaser: HMK-Ka: Handbok Kartografi: HMK-Ju: Handbok Juridik: Tekniska rapporter och skrifter från Lantmäteriet: Skrifterna ovan kan beställas från vaktmästeriet vid Lantmäteriverkets huvudkontor i Gävle. Tel: 026 - 63.

Min Karta - Lantmäterie

klass 1 är bättre än klass 2 och så vidare. Detta skiljer sig från den ordning som Lantmäteriet använder i Handbok i mät- och kartfrågor, HMK (dokument publicerade från och med 2013). Begrepp för mätosäkerhet enligt GUM används inte konsekvent i denna revidering. Hänvisning till hela SIS-TS 21143:2016 får inte göras utan. Lantmäteriet har beslutat att det är Registerkarte-GML som används vid utbyte av information från nationella HMK har utökats med att även hantera frågor/synpunkter inom SGP, se vår hemsidan. Supporten nås via mejl eller telefon svenskgeoprocess@lm.se 020-34 00 5

S-GROUP Solutions - Karta

1Lantmäteriet, HMK-Referenssystem och geodetisk mätning 2 Norrköpings kommun, Stomnät och referenssystem . Transformerade koordinater i referenssystemet SWEREF 99 5 koordinater med de som vi erhållit vid oberoende inmätning med modern GNSS-utrustning Lantmäteriet tar just nu fram ett ramverk för svensk offentlig geodata i 3D. Ramverket innebär att ett antal offentliga aktörer samarbetar för att utforska möjligheterna med geodata i 3D, samt skapar gemensamma målbilder för att geodata ska var smidiga att konsumeras tillsammans. Att skapa 3D-data är inte bara att drapera en 2D

Rtk gps - rtk, real-t

Handbok till mätningskungörelsen - Wikipedi

Verksamhetsutvecklare och HMK-Samordnare på Lantmäteriet Gävleborg, Sverige. Maria Vallberg. Maria Vallberg Verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet Gävle. Björn Lundqvist. Björn Lundqvist på Stockholm, Sverige. Elisabeth Olsson. Elisabeth Olsson Enhetschef. Jag vill påstå att om en lantmätare beslutar om t.ex en avstyckning som likt ett frimärke inom en större stamfastighet och sätter samtliga 4 hörn som om-punkter inte beslutar i linje med varken lag, eller riktlinjer enligt HMK Lantmäteriet, eller deras basnivåer Verksamhetsutvecklare och HMK-Samordnare på Lantmäteriet Gävleborg, Sverige. Ulrika Roos. Ulrika Roos Teamledare Informationsarkitektur på Lantmäteriet Gävle. Emil Berglund. Emil Berglund Förrättningslantmätare, specialist, på Lantmäteriet Uddevalla. Elisabeth. Lantmäteriet ansvarar för det nationella fastighetsregistret i vilket det finns aktuell information om alla fastigheter i Sverige. I vårt ansvar ingår att göra informationen/data bättre och mer lättillgänglig och användbar, så att den kan komma till nytta inom allt fler användningsområden HMK - Handbok i mät- och kartfrågor - Lantmäteriet; Teknisk handbok 2000-05-08. Teknisk handbok revideras från den tidigare upplagan av Teknisk handbok 2000-05-08. Då nya Teknisk handbok fortfarande är under uppbyggnad så kanske kapitlet du söker inte finns upplagt än, då hänvisar vi till Teknisk handbok 2000-05-0

Grundkarta - PBL kunskapsbanken - Boverke

Litteratur *. HMK (2017). Relevanta handböcker från Lantmäteriet. Harrie, Lars. (2020). Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar. 352. LM: Lantmäteriet jobbar med nya HMK. De första handböckerna släpps till årsskiftet. Bilddata - pilotkapitel, mall för fortsatta arbete - Pilotkapitel 1.0 årsskiftet 2014 Laserdata - Version 1.0 kv1 2014 HMK-Geodesi 2013- - Under 2013 har ett särskilt geodesiprojekt startats - Yttrande lämnat över förslag till HMK-Digital grundkarta, Lantmäteriet. 2. Beslut fattade av samhällsbyggnadskontoret: - Försäljning av delar av Lyngåkra har genomförts. - Hyreskontrakt för del av Läroverket och Halmstad Oktaven har tecknats. _____ Halmstads kommu Se Liselott Bengtssons profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Liselott har angett 5 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Liselotts kontakter och hitta jobb på liknande företag Då HMK-Fo (1994) är anpassad för traditionell fotogrammetri modifierades protokollet för UAS och signalinformationskolumner togs bort. HMK-Fo (1994) används som stöd i studien då det inte finns något regelverk som hanterar UAS ännu. En ny uppdaterad HMK-Fo är under arbete (Lantmäteriet, u.å). 2.4 Mätnin

Lantmäteriet - Geodesi - Rikets kartprojektio

(HMK-databaser, 1991, Lantmäteriet) Topos geografiska egenskaper Topologiska relationer kan vara: Längd, som beskriver hur lång en linje är. Riktning, beskriver i vilken nod en linje börjar respektive slutar. Area och omkrets, som erhålls av en sluten polygon.. Lars Jämtnäs vid Lantmäteriet för stöd och vägledning kring mätosäkerhetsfrågor och HMK. Karlstad, juni 2016. Jonas Törnqvist . ii Sammanfattning Inom mätbranschen är i dag GNSS-mätningen en viktig del och dess användning ökar hela tiden

Mätningskungörelsen - Wikipedi

Som återförsäljare av flygbilder och ortofoto från Lantmäteriet, kan vi ge dig dagsaktuell översikt över ett utvalt område. Vi kan även hjälpa dig med flygfotografering, blocktriangulering, ortofotoframställning och fotogrammetrisk kartering SMIDIGA ARBETSFLÖDEN OCH INGA KOPIOR. Med GEOSECMA Karta underlättas intern samverkan - mellan individer, enheter och förvaltningar. Självklart kan GEOSECMA Karta kopplas ihop med andra moduler för att exempelvis få stöd för hela arbetsprocessen från inmätning i fält till färdig karta eller för skötsel och administration av allt från grön infrastruktur till gatunät eller VA.

Lantmäteriet geodesi — geodes

Verksamhetsutvecklare och HMK-Samordnare på Lantmäteriet Gävleborg, Sverige. Anna-Karin Stattin. Anna-Karin Stattin Jurist/Förrättningslantmätare på Örnsköldsviks kommun Sverige. Elisabeth Eriksson. Elisabeth Eriksson. den yttre orienteringen bli känd (Lantmäteriet m.fl., 2013). Idag är de vanligaste användningsområdena för terrester fotogrammetri inom arkitektur, bilindustri och kulturvård men då främst för visualisering, men även för kontrollmätning av verkstadstekniska detaljer samt uppmätning av interiörer på bland annat kärnkraftverk Ett gemensamt initiativ från Lantmäteriet, kommunerna och SKL. I regeringsbeslut från den 3 oktober 2013 anges att projektet senast juni 2016 ska ha: Dataproduktspecifikation, HMK, avtal, N .xxx Förvalta dataproduktspecifikation, HMK och samverkansproces Stompunkterna är mätta enligt HMK:s (Handbok i Mät- och Kartfrågor, utgiven av Lantmäteriet) standard. I plan har satsmätning med totalstation använts och i höjd finavvägning för anslutningspunkter och vanlig avvägning för brukspunkter. Ett mindre antal kombinerade punkter finns också Thomas Lithén från Lantmäteriet kunde berätta att det nu var full fart på produktionen av dokument i HMK_serien, dvs Lantmäteriets handböcker i Kart- och mätfrågor. Den första publicerade delen var passande nog i detta sällskap HMK-Bilddata. Skriftserien kommer att bli ett gott stöd för alla som sysslar med fotogrammetri

Geoforum Sverige - Nya digitala handböcker för bättre geodat

HMK (senaste upplagan). Relevanta handböcker i mät- och kartfrågor. Lantmäteriet. Utdelat material och webbreferenser Referenslitteratur Heywood, Ian; Cornelius, Sarah; Carver, Steve (senaste upplagan). An Introduction to Geographical Information Systems. Prentice Hall. HMK-Ka (1994). Handbok Kartografi. Lantmäteriet Automatiserat utbyte av fastighetsdata med Lantmäteriet via webbtjänsten Bryggan är också en integrerad del av lösningen. ISY WinMap, som sedan tidigare finns i drift på cirka 130 norska kommuner, är baserat på Hexagons världsledande GIS-program GeoMedia Professional, vilket ger användarna tillgång till förstklassiga GIS-funktioner i alla delar av systemet Lantmäteriet har under de senaste åren tagit fram ett dokument som kan användas vid upphandling av fordonsburen laserskanning. HMK-Fordonsburen laserdatainsamling är i första hand anpassad för detaljprojektering och framtagande av markmodeller enligt standard-nivå 3 men kan med mindre modifieringar även användas för andr med hjälp av det inbyggda positionssystemet i UAVn (Chio, 2016). Enligt HMK - Flygfotografering finns det en gemensam benämning för orientering och placering av flygbilder i ett yttre referenssystem vilket kallas blockutjämning (Lantmäteriet, 2017a). Ortofoto är en flygbild som räknats om till en vinkelrät projektion av terrängen

HMK - Databaser (pdf) - Lantmäteriet - yumpu

Jag tycker utskriften från Lantmäteriet är helt ok. Dessutom kan du ju välja skala 1:10000 om du vill men då blir det många kartor. Använd en bra laserskrivare och skriv på polyesterpapper så behöver du inga plastfickor även om du tar med dig kartan in i duschen Nybyggnadskartan visar din fastighets gränser, markhöjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp m.m. En nybyggnadskarta används som underlag till den situationsplan som du ska bifoga med din bygglovsansökan Dnr: HS 2013/13 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Naturgeografi. Litteraturlista. Gäller från och med ht 2013 . Kurskod: NGGA29 Fjärranalys och digital fotogrammetri, 7.5 h

 • Bravo apelsinjuice innehåll.
 • Colorado Avalanche retired numbers.
 • Wie lange hält ein Hund aus ohne Gassi gehen.
 • Bergfink förväxling.
 • Har underjordisk gång korsord.
 • MMA Klass B tävling.
 • Xbox Elite controller Series 1.
 • Yamaha supersport price.
 • How to Install USB drivers.
 • EcoLog pendelarmar.
 • Vampire Diaries season 6 watch online free with English subtitles.
 • Paus hudvård.
 • Studieninformationstag 2020 Tübingen.
 • Wertpapierrechnung Nachteile.
 • Calmuril 400g.
 • Best Rocket League Tracker.
 • Allemansrätt Finland.
 • Dreads durchziehen.
 • Https goo gl vvrczi photo.
 • Hyra Frysmaskin rör.
 • Clean colon koloskopi.
 • Klassfesten 2002 dreamfilm.
 • FF Fotboll.
 • Apple Smart Keyboard Folio 11.
 • Geocaching karta.
 • Inverted Kaplan Meier curve.
 • Beitragsgruppenschlüssel Langzeitarbeitslose.
 • Terry Hobbs.
 • Wizzair informacije.
 • 16 Geburtstag feiern Hamburg.
 • Johnny Cash duett.
 • Ryktet Går Åhléns.
 • IKEA FABRIKÖR blå.
 • Klä bebis 10 grader.
 • Språkgymnasister Förr.
 • Развъдник за йоркширски териер пловдив.
 • Sakosuomi.
 • Feber test.
 • Röding pris.
 • Naturkunskap 2 instuderingsfrågor.
 • Vanligt.